Bułka graham
Bułka graham
250g, 80g, 25g

z mąki graham